Od 01.07.2014. pimenjuje se pravo povraćaja dela plaćenih doprinosa na zaradu novozaposlenog radni

2017-05-27 23:26:53Postavio Miloš Milutinović

Članom 21v Zakona i članom 45. Zakona o doprinosima propisano je da poslodavac koji zaposli novo lice ima pravo za povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu i dela plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, na teret zaposlenog i na teret poslodavca, po osnovu zarade (dalje: pravo na povraćaj) za novozaposleno lice, isplaćene zaključno sa 30.06.2016. godine. Ovo pravo primenjuje se od 1. jula 2014. godine.

Poslodavac ima pravo na povraćaj ako su ispunjeni svi sledeći uslovi:

1) poslodavac je pravno lice koje se ne finansira iz budžeta, predstavništvo, odnosno ogranak stranog pravnog lica ili preduzetnik;

2) poslodavac je zasnivanjem radnog odnosa sa novozaposlenim licem povećao broj zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih na dan 31. marta 2014. godine, ili je povećao broj zaposlenih u odnosu na dan osnivanja, ako je osnovan posle 31. marta 2014. godine;

3) novozaposleno lice:

(1) ima ugovor o radu na određeno ili neodređeno vreme sa poslodavcem u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, a koji je zaključen u periodu od 1. jula 2014. godine i kasnije;

(2) je poslodavac prijavio za obavezno socijalno osiguranje kod nadležne organizacije za obavezno socijalno osiguranje;

(3) je pre zasnivanja radnog odnosa kod Nacionalne službe za zapošljavanje bilo bez prekida prijavljeno kao nezaposleno najmanje šest meseci, a lice koje se smatra pripravnikom najmanje tri meseca, i za to vreme nije ostvarilo bilo koju vrstu prihoda po osnovu radnog angažovanja;

(4) nije pre zasnivanja radnog odnosa bilo zaposleno kod poslodavca koji je povezano lice sa poslodavcem kod koga zasniva radni odnos, odnosno kod poslodavca koji bi da nije prestao da postoji bio povezano lice sa poslodavcem kod koga novozaposleno lice zasniva radni odnos, nezavisno od toga da li je postojao prekid radnog odnosa, pri čemu se pod povezanim licem smatra lice koje se smatra povezanim licem u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica

4) poslodavac je u skladu sa propisima koji uređuju poreze po odbitku podneo poresku prijavu PPP-PD u kojoj je iskazao zaradu, odnosno naknadu zarade novozaposlenog lica i platio sve pripadajuće obaveze za porez po odbitku.

Ako su kumulativno ispunjeni gore navedeni uslovi, poslodavac ima pravo na povraćaj i to:

– 65% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje jednim, a najviše sa devet novozaposlenih lica;

– 70% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje deset, a najviše sa devedeset devet novozaposlenih lica;

– 75% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje sto novozaposlenih lica.

Zbir iznosa plaćenog doprinosa za koji poslodavac ima pravo na povraćaj i iznosa plaćenog doprinosa za koji poslodavac nema pravo na povraćaj, predstavlja iznos ukupno plaćene obaveze doprinosa po osnovu zarade za novozaposleno lice.

Povraćaj plaćenih doprinosa vrši se u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za povraćaj nadležnom poreskom organu.

Pre podnošenja zahteva za povraćaj poslodavac treba da podnese prijavu PPP-PD u kojoj će iskazati podatke samo za novozaposlena lica za koja će tražiti povraćaj i da plati obračunati porez po odbitku u skladu sa propisima koji uređuju poreze po odbitku.

Zahtev za povraćaj se podnosi pojedinačno za svaku podnetu prijavu.