Za brisanje preduzetnika iz Registra APR više nije potrebno uverenje o prestanku poreskih obaveza

2017-05-27 23:27:42Postavio Miloš Milutinović

Brisanje preduzetnika iz Registra shodno članu 12. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 68/2014), članu 29. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr., 93/2012, 47/2013 i 108/2013) dodat je stav 8. kojim je propisano da izuzetno od stava 7. ovog člana, organ, organizacija ili drugo lice nadležno za upis u propisani registar lica koja obavljaju delatnost, može brisati poreskog obveznika – preduzetnika iz propisanog registra bez dokaza o prestanku poreskih obaveza.

 Dakle, ubuduće, preduzetnici (izuzetak važi samo za njih a ne i za pravna lica), nisu u obavezi da uz registracionu prijavu brisanja iz Registra, dostavljaju dokaze o prestanku poreskih obaveza (poreska uverenja).