Uslovi za registraciju stomatološke ordinacije

2017-05-27 23:28:19Postavio Miloš Milutinović

KCM kao agencija za knjigovodstvo koja ima dugogodišnje iskustvo sa mnogobrojnim stomatološkim klinikama iz Beograda i Zemuna javno objavljuje isečak pravilnika za registraciju stomatološke ordinacije:

Registracija stomatološke ordinacije  je prvi korak da bi ste uspešno vodili privatnu praksu kao stomatolog (opšta i specijalistička stomatološka ordinacija) prema članu 55. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 107/2005, 72/2009 – dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – dr. zakon i 93/2014 – dalje: Zakon) može osnovati:

– nezaposleni zdravstveni radnik (doktor stomatologije) sa položenim stručnim ispitom;

– zdravstveni radnik (doktor stomatologije) korisnik starosne penzije, uz saglasnost Stomatološke komore Srbije.

Osnivač privatne prakse samostalno obavlja delatnost kao preduzetnik, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014 – dr. zakon – dalje: ZPD).

Preduzetnik je poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda i koje je kao takvo registrovano u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011 i 83/2014).

Preduzetnik može da obavlja sve delatnosti koje nisu zakonom zabranjene i za koje ispunjava propisane uslove. Lica koja rade za preduzetnika moraju biti u radnom odnosu kod preduzetnika ili angažovana od strane preduzetnika po drugom osnovu u skladu sa zakonom (čl. 88. i 89. ZPD).

Uslovi za doktora stomatologije

Doktor stomatologije, u smislu člana 57. Zakona može osnovati privatnu stomatološku ordinaciju pod uslovom da:

– ima opštu zdravstvenu sposobnost;

– je završio Stomatološki fakultet i položio stručni ispit, a za specijaliste i odgovarajući specijalistički ispit;

– je izvršio upis u imenik nadležne komore zdravstvenih radnika (Stomatološka komora Srbije);

– je dobio, odnosno obnovio odobrenje za samostalni rad, u skladu sa zakonom (licenca za rad koju izdaje, odnosno obnavlja nadležna Stomatološka komora Srbije);

– ispunjava uslove propisane Zakonom za osnivanje i početak rada privatne prakse u pogledu kadra, opreme, prostora i lekova;

– mu pravnosnažnom sudskom odlukom nije izrečena krivična sankcija – mera bezbednosti zabrane obavljanja zdravstvene delatnosti, odnosno da mu odlukom nadležnog organa Stomatološke komore nije izrečena jedna od disciplinskih mera zabrane samostalnog rada, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad komora zdravstvenih radnika;

– ispunjava druge uslove utvrđene Zakonom.

 Uslovi u pogledu kadra stomatološke ordinacije

 Relevantan akt prema kojoj je se registruje odnosno osniva, vodi kao i kadrovski i drugi uslovi za kompaniju u oblasti zdravstva je: Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe („Sl. glasnik RS“, br. 43/2006, 112/2009, 50/2010, 79/2011, 10/2012 – dr. pravilnik, 119/2012 – dr. pravilnik i 22/2013 – dalje: Pravilnik) u članu 40. definiše da se privatna praksa (stomatološka ordinacija) može osnovati i obavljati određene poslove zdravstvene delatnosti ako u pogledu kadra ima u:

 – ordinaciji stomatologa – jednog doktora stomatologije;

 – specijalističkoj ordinaciji – jednog doktora stomatologije specijalistu odgovarajuće grane stomatologije, a

 – specijalističkoj ordinaciji iz hirurških grana stomatologije i jednog zdravstvenog radnika sa višom odnosno srednjom školskom spremom.

 Uslovi u pogledu prostorija stomatološke ordinacije

 Pravilnik, pored kadrova, propisuje i uslove u pogledu:

 – opreme (član 43),

 – prostorija (čl. 44. do 46)

 – obezbeđivanja lekova (član 48).

Prema članu 44. Pravilnika, zdravstvena delatnost u privatnoj praksi (stomatološka ordinacija) može da se obavlja u građevinskom objektu u kome su obezbeđeni sledeći opšti uslovi da:

– su građeni od materijala koji ne sme štetno da utiče na zdravlje ljudi i koji obezbeđuju zvučnu, termo i hidro izolaciju;

– su priključeni na električnu i telefonsku mrežu;

– su obezbeđeni vodovod, kanalizacija i grejanje;

– u radnim prostorijama i sanitarnim čvorovima postoji tekuća hladna i topla voda;

– imaju sanitarni čvor sa predprostorom uz čekaonicu;

– imaju prirodnu i veštačku osvetljenost, i to: u ordinaciji i laboratoriji 250 – 500 luksa, u čekaonici 100 luksa i u hodnicima 50 luksa;

– u svim prostorijama, u zavisnosti od namene bude obezbeđena temperatura 18 do 25 stepeni Celzijusa;

– su podovi i zidovi izgrađeni od materijala koji se može lako održavati i dezinfikovati.

Važno je naglasiti da, za obavljanje zdravstvene delatnosti u privatnoj praksi, prema članu 45. Pravilnika, pojedine prostorije, u zavisnosti od namene treba da imaju sledeće površine:

– ordinacija: 10 m2;

– prostorije za intervencije: 16 m2;

– prostorija za rendgenske preglede i snimanja: prema propisima o građevinsko-tehničkim uslovima za rad u prostoru sa jonizujućim zračenjem.

Podnošenje zahteva za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova za registraciju stomatološke ordinacije

Doktor stomatologije – osnivač privatne prakse podnosi zahtev za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova za početak rada i obavljanje određenih poslova zdravstvene delatnosti u privatnoj praksi, i prilaže sledeće dokaze:

– Uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti osnivača;

– Dokaz o stručnoj spremi – overena fotokopija diplome i uverenja o položenom stručnom, odnosno specijalističkom ispitu;

– Rešenje o upisu u imenik Stomatološke komore Srbije;

– Za zdravstvenog radnika korisnika starosne penzije saglasnost Stomatološke komore Srbije;

– Odobrenje Stomatološke komore Srbije za samostalan rad (licenca);

– Dokaz o radno-pravnom statusu;

– Uverenje nadležnog suda da mu pravosnažnom sudskom odlukom nije izrečena krivična sankcija – mera bezbednosti zabrane obavljanja zdravstvene delatnosti;

– Uverenje Stomatološke komore Srbije da mu nije izrečena mera zabrane samostalnog rada;

– Dokaz o ispravnosti obezbeđene propisane opreme (za novu opremu garantni list, za korišćenu potvrdu ovlašćenog servisera o ispravnosti opreme);

– Dokaz o pravnom osnovu korišćenja prostora (dokaz o vlasništvu ili zakupu prostora);

– Skicu prostora;

– Dokaz o izvršenoj uplati administrativne takse i troškova postupka (22.380,00 dinara po objektu – član 3. stav 1. tačka 3) Pravilnika o visini troškova zdravstvene inspekcije u postupku po zahtevu stranke – „Sl. glasnik RS“, br. 31/2014).

Zahtev sa prilozima, podnosi se mesno nadležnom odseku zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravlja.

Rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje određenih poslova zdravstvene delatnosti

Privatna stomatološka ordinacija (opšta ili specijalistička) može obavljati određene poslove zdravstvene delatnosti ako Ministarstvo zdravlja rešenjem utvrdi da su ispunjeni uslovi propisani Zakonom za obavljanje određenih poslova zdravstvene delatnosti – rešenje donosi zdravstveni inspektor, u skladu sa Zakonom i zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak. Rešenjem Ministarstva zdravlja utvrđuje se rad privatne prakse u jednoj ili u dve smene.

Na rešenje zdravstvenog inspektora može se izjaviti žalba ministru, u roku od 15 dana od dana prijema rešenja zdravstvenog inspektora (rešenje ministra konačno je u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor).

Na osnovu rešenja o ispunjenosti uslova za obavljanje određenih poslova zdravstvene delatnosti privatna praksa (privatna stomatološka ordinacija) upisuje se u registar kod nadležnog organa (Agencija za privredne registre), u skladu sa zakonom o registraciji privrednih subjekata. Privatna praksa – privatna stomatološka ordinacija počinje sa radom danom upisa u registar.

Obaveza vidnog isticanja oglasne table u prostorijama privatne prakse

Važno je naglasiti da je osnivač privatne prakse, prema članu 47. Pravilnika, dužan da u prostorijama privatne prakse, na vidnom mestu, istakne oglasnu tablu dimenzija 50 x 50 cm, sa sledećim podacima:

1) naziv pod kojim privatna praksa obavlja zdravstvenu delatnost, utvrđenu u skladu sa rešenjem o upisu u registar kod nadležnog organa;

2) delatnost koju obavlja na osnovu rešenja ministarstva nadležnog za poslove zdravlja o ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti; 

3) ime osnivača privatne prakse;

 4) datum početka obavljanja zdravstvene delatnosti utvrđen rešenjem o upisu u registar kod nadležnog organa;

 5) fotokopija izdatog rešenja ministarstva nadležnog za poslove zdravlja o ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti i rešenje o upisu u registar kod nadležnog organa;

 6) spisak zdravstvenih radnika sa navedenim specijalnostima sa kojim je osnivač privatne prakse zaključio ugovor o dopunskom radu.