NACRT ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVLJA

2017-05-27 23:23:43Postavio Miloš Milutinović

Zbog velikog broja klijenata iz oblasti zdravstva, koji koriste usluge agencije za knjigovodstvo KCM donosimo kratak isečak iz najnovijih propisa kojima je regulisana registracija poliklinike, registracija ordinacije i poslovanje kompanija iz oblasti zdravstva:

Ministarstvo zdravlja izradilo je Nacrt zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravlja (dalje: Nacrt zakona). U toku je proces prikupljanja mišljenja od strane državnih organa.

U ovom trenutku oblast zdravstvene dokumentacije i evidencija uređena je Zakonom o evidencijama u oblasti zdravstva („Sl. list SRJ“, br. 12/98 i 37/2002 i „Sl. glasnik RS“, br. 101/2005 – dr. zakon) i Zakonom o evidenciji u oblasti zdravstvene zaštite („Sl. glasnik SRS“, br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i „Sl. glasnik RS“, br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 – dr. zakon). Kao osnovni razlog izrade i donošenja jedinstvenog zakona, predlagač propisa, između ostalog, navodi intenzivan razvoj zdravstvenih i informaciono-komunikacionih tehnologija, kao i potrebu da se na jedinstven način uredi oblast zdravstvene dokumentacije i evidencija, kako bi se na adekvatniji i racionalniji način pratilo zdravstveno stanje i zdravstvene potrebe stanovništva. Pravni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 73. stav 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 107/2005, 72/2009 – dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 i 45/2013 – dr. zakon), kojim je propisano da se vrste i sadržina zdravstvene dokumentacije i evidencija, način i postupak vođenja, lica ovlašćena za vođenje zdravstvene dokumentacije i upisivanje podataka, rokovi za dostavljanje i obradu podataka, način raspolaganja podacima iz medicinske dokumentacije pacijenata koja se koristi za obradu podataka, kao i druga pitanja od značaja za vođenje zdravstvene dokumentacije i evidencija, uređuju posebnim zakonom.

Nacrt zakona uređuje zdravstvenu dokumentaciju i evidenciju u oblasti zdravstva, vrstu i sadržinu zdravstvene dokumentacije i evidencija, način i postupak vođenja, lica ovlašćena za vođenje zdravstvene dokumentacije i upisivanje podataka, rokove za dostavljanje i obradu podataka, način raspolaganja podacima iz medicinske dokumentacije pacijenata koja se koristi za obradu podataka, obezbeđivanje kvaliteta, zaštite i čuvanja podataka, kao i druga pitanja od značaja za vođenje zdravstvene dokumentacije i evidencija. Takođe, Nacrt zakona propisuje da zdravstvena dokumentacija i evidencije predstavljaju osnov za funkcionisanje integrisanog zdravstvenog informacionog sistema.

Nacrt zakona odnosi se na zdravstvene ustanove, druge oblike zdravstvene službe, ustanove socijalne zaštite, ustanove za izvršenje krivičnih sankcija, fakultete zdravstvene struke koji obavljaju određene poslove zdravstvene delatnosti, kao i na druga pravna lica za koje je posebnim zakonom predviđeno da obavljaju i određene poslove iz zdravstvene delatnosti (dalje: zdravstvena ustanova, privatna praksa i druga pravna lica). Takođe, Nacrt zakona odnosi se i na organizacije zdravstvenog osiguranja, kao i druga pravna lica koja obavljaju poslove zdravstvenog osiguranja, na zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike i druga lica kojima su ti podaci dostupni i potrebni radi ostvarivanja zakonom utvrđenih nadležnosti.

Nacrt zakona propisuje da zdravstvena dokumentacija i evidencije služe za praćenje zdravstvenog stanja pacijenta, praćenje i proučavanje zdravstvenog stanja stanovništva, praćenje izvršavanja obaveza svih subjekata u oblasti zdravstvene zaštite, praćenje resursa u oblasti zdravstvene zaštite, praćenje i stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, finansiranje zdravstvene zaštite, planiranje i programiranje zdravstvene zaštite, praćenje i ocenjivanje sprovođenja planova i programa zdravstvene zaštite, sprovođenje statističkih i naučnih istraživanja, informisanje javnosti, izvršavanje međunarodnih obaveza u oblasti zdravstva i za razvoj sistema zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja. Nacrtom zakona su utvrđena i osnovna načela na kojima se zasniva vođenje zdravstvene dokumentacije i evidencija, i to: načelo obaveznosti, načelo srazmernosti i svrsishodnosti, načelo zaštite podataka o ličnosti, načelo kvaliteta podataka i načelo racionalnog korišćenja raspoloživih resursa.

Nacrt zakona propisuje vrste zdravstvene dokumentacije i evidencija, način i postupak vođenja, raspolaganje i rokove čuvanja zdravstvene dokumentacije i evidencija, kao i metodološke principe i standarde za vođenje zdravstvene dokumentacije i evidencija u zdravstvenim ustanovama, privatnoj praksi i drugim pravnim licima koja obavljaju zdravstvenu delatnost. Zdravstvena dokumentacija i evidencije vode se upisivanjem podataka u osnovnu zdravstvenu dokumentaciju i pomoćna sredstva za vođenje evidencije. Predloženim odredbama Nacrta zakona utvrđeni su i podaci o pacijentu, kao i podaci o zdravstvenom stanju pacijenta i zdravstvenim uslugama koji se upisuju u osnovnu medicinsku dokumentaciju u zavisnosti od vrste medicinske dokumentacije. Takođe, predviđeno je da nadležni zdravstveni radnik, odnosno rukovalac podataka odgovara za tačnost podataka koji su uneti u medicinsku dokumentaciju i evidencije.

Odredbama Nacrta zakona propisana je osnovna dokumentacija o zdravstvenoj ustanovi, privatnoj praksi i drugom pravnom licu, i to: karton zdravstvene ustanove, privatne prakse i drugog pravnog lica, karton zaposlenog sa osnovnim podacima, karton opreme, karton građevinskog objekta, karton prostora, karton leka i medicinskih sredstava i karton informaciono-komunikacionih tehnologija. Takođe, navedenim odredbama utvrđena je odgovornost za tačnost unetih podataka od strane odgovornog lica u zdravstvenoj ustanovi i drugom pravnom licu, odnosno osnivača privatne prakse.

Propisana je i obaveza zdravstvenih ustanova, privatne prakse i drugih pravnih lica da na osnovu zdravstvene dokumentacije i evidencija koje vode, sačinjavaju i dostavljaju individualne i zbirne izveštaje nadležnom zavodu, odnosno institutu za javno zdravlje, kao i organizaciji zdravstvenog osiguranja. Zavod, odnosno institut za javno zdravlje ima obavezu da vodi registre lica obolelih od bolesti i stanja od većeg javno-zdravstvenog značaja (npr. maligne neoplazme, šećerna bolest, akutna koronarna bolest). Zavod za javno zdravlje koji je osnovan za teritoriju Republike Srbije ima obavezu da vodi nacionalni registar lica obolelih od bolesti od većeg javno-zdravstvenog značaja.

Nacrtom zakona ostavljena je mogućnost vođenja zdravstvene dokumentacije i evidencija u pismenom ili u elektronskom obliku.

Zdravstvene ustanove, privatna praksa i druga pravna lica, dužna su da prikupljanje i obradu podataka o ličnosti pacijenta vrše na način kojim se obezbeđuje ostvarivanje prava na privatnost i prava na poverljivost podataka o ličnosti pacijenta, a u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava pacijenata i zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti. Propisana je i obaveza zdravstvene ustanove, privatne prakse i drugog pravnog lica da zdravstvenu dokumentaciju i evidencije čuvaju u pismenom, elektronskom ili drugom obliku u zavisnosti od vrste zdravstvene dokumentacije i evidencija, vodeći pri tome računa da se očuva njena upotrebna vrednost. Takođe, utvrđeni su i rokovi čuvanja zdravstvene dokumentacije i evidencije u zavisnosti od njihove vrste. Zdravstvena ustanova, privatna praksa i drugo pravno lice dužni su da po prestanku obavljanja zdravstvene delatnosti, odnosno brisanja iz registra nadležnog organa, predaju na čuvanje zdravstvenu dokumentaciju i evidencije nadležnom javnom arhivu u skladu sa zakonom kojim se uređuje arhivska građa.

Prelazne i završne odredbe Nacrta zakona predviđaju da će ministar doneti propise za sprovođenje ovog zakona u roku od 18 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Do donošenja ovih propisa primenjuju se propisi koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, a koji nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona. Zdravstvena ustanova, privatna praksa i druga pravna lica imaju obavezu da usklade svoje pravne akte, organizaciju i rad sa odredbama ovog zakona u roku od 24 meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, a najkasnije do 1.1.2020. godine. Konačno, Zakon bi stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivao bi se od 1.7.2015. godine.