Od 1. jula PDV prijava se podnosi isključivo u elektronskom obliku

2017-05-27 23:25:25Postavio Miloš Milutinović

Od 1. jula PDV prijava isključvo se podnosi u elektronskom obliku

Pravilnikom o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV („Sl. glasnik RS“, br. 123/2012 i 115/2013 – dalje: Pravilnik), ureÄ‘eni su, izmeÄ‘u ostalog, oblik, sadržina i načn popunjavanja poreske prijave PDV. Poreska prijava PDV podnosi se na Obrascu PPPDV, koji je sastavni deo Pravilnika.

Odredbom člana 38. stav 9. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr., 93/2012, 47/2013 i 108/2013 – dalje: ZPPPA), od 1. jula 2014. godine poresku prijavu, osim izmenjene poreske prijave, dužni su da podnose isključvo u elektronskom obliku i poreski obveznici – pravna lica koja nisu svrstana u velike poreske obveznike i preduzetnici.

To znač da će od 1. jula 2014. godine, poreska prijava PDV moći da se podnese isključvo u elektronskom obliku. Iako je ZPPPA propisano da su poresku prijavu u elektronskom obliku dužni da podnose sva pravna lica i preduzetnici, mišljenja smo da ova obaveza važi i za ostale obveznike PDV, kao npr. za fizička lica koja su obveznici PDV a nisu registrovana kao preduzetnici ili državne i druge organe koji nemaju status pravnog lica ali imaju status obveznika PDV s obzirom da samostalno vrše promet dobara i usluga u smislu člana 9. stav 2. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012 i 108/2013 – dalje: Zakon). Ovo naročto imajući u vidu ciljno tumačenje odredbe člana 38. stav 9. ZPPPA, kao i najavljene izmene ZPPPA kojima će, kako se najavljuje, biti predviđeno da se podnošenje poreskih prijava PDV može vršiti isključvo u elektronskom obliku.

PDV prijiava na Obrascu PPPDV i do sada se mogla podneti u elektronskom obliku, osim izmenjene poreske prijave PDV. Kako bi se u potpunosti prešlo na podnošenje poreske prijave PDV u elektronskom obliku, neophodno je bilo izmeniti Pravilnik, kao i sam obrazac poreske prijave PDV.