Od 01.07.2014. godine prestaju da se primenjuju subvencije za zapošljavanje | Kako iskoristiti subve

2017-05-27 23:26:07Postavio Miloš Milutinović

Knjigovodstveni Centar Milutinović je hteo da približi svojim korisnicima novu meru pa je u vezi sa tim napravio kratak info kako šta je potrebno da vaš knjigovođa učini kako bi najbolje iskoristio subvenciju za zapošljavanje prema novim uputstvima:

Imajući u vidu da se od 1.7.2014. godine primenjuje novi sistem olakšica prilikom zapošljavanja novih lica u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 57/2014) i Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 57/2014), Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 26.6.2014. godine donela Uredbu o prestanku važenja Uredbe o podsticanju zapošljavanja, koja je objavljena u „Sl. glasniku RS“, br. 65/2014 od 27.6.2014. godine. Ova uredba stupila je na snagu narednog dana od dana objavljivanja (dakle 28.6.2014. godine), a primenjuje se od 1.7.2014. godine.

Uredba o podsticanju zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2011 i 34/2011) prestala je da važi danom stupanja na snagu ove uredbe.

Lice koje je do dana početka primene ove uredbe steklo pravo na podsticaj iz Uredbe o podsticanju zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2011 i 34/2011), nastavlja da ostvaruje to pravo u skladu sa tom uredbom što vas je verovatno vaš knjigovođa već obavestio.

Podsećamo da je Uredbom o podsticanju zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2011 i 34/2011) bilo propisano da poslodavac iz privatnog sektora koji zaposli na neodređeno, odnosno određeno vreme lice koje najmanje šest meseci bez prekida pre zapošljavanja nije bilo u radnom odnosu (dalje: novozaposleno lice), pod uslovom da, počev od 31. marta 2011. godine nije smanjio broj zaposlenih, ostvaruje pravo na subvencionisanje iznosa 30% obračunatog poreza na zarade i ukupnog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, u periodu od 12 meseci od dana novog zapošljavanja, odnosno u periodu dok traje radni odnos na određeno vreme novozaposlenom licu.

Takođe, bilo je propisano i da poslodavac iz privatnog sektora koji zaposli na neodređeno, odnosno određeno vreme lice mlađe od 30 godina ili starije od 45 godina, koje najmanje šest meseci bez prekida pre zapošljavanja nije bilo u radnom odnosu (dalje: novozaposleno lice), pod uslovom da, počev od 31. marta 2011. godine nije smanjio broj zaposlenih, ostvaruje pravo na subvencionisanje ukupnog iznosa obračunatog poreza na zarade i ukupnog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, u periodu od 12 meseci od dana novog zapošljavanja, odnosno u periodu dok traje radni odnos na određeno vreme novozaposlenom licu.