KCM Usluge

Pravilo naše agencije za knjigovodstvo jeste: Za sve buduće klijente nudimo usluge registracije (upisa u apr) privrednog subjekta potpuno besplatno. S tim u vezi, kompletne usluge savetovanja u vezi registracije su takođe besplatne. Predlažemo Vam da iskoristite našu ponudu i pre donošenja bilo kakve odluke, zakažete sastanak u našim prostorijama i izvršite konsultacije sa našim stručnim timom knjigovođa i računovođa. Šta možete saznati? Saznaćete kakva su Vaša prava, a kakve su Vaše obaveze, mane i prednosti željene pravne forme, koliki su inicijalni a koliki mogući budući poslovni troškovi analizirani sa poreskog aspekta itd.

Vi nama recite šta želite, mi ćemo vas informisati kako da to najbolje ostvarite.

Posebne pogodnosi očekuju kompanije iz oblasti zdravstva!

Primenom najmodernijih softverskih rešenja, a u zavisnosti od Vaših potreba, vršimo sledeće knjigovodstvene usluge:

 • vođenje poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima finansijskog izveštavanja;
 • vođenje poslovnih knjiga po sistemu prostog knjigovodstva (PK-1, PK-2, dopunske evidencije, analitike i dr.);
 • vođenje analitičkih evidencija: osnovna sredstva, zalihe, kupci,dobavljači, obračun amortizacije;
 • vođenje blagajne;
 • vođenje robnog knjigovodstva, veleprodaja-maloprodaja;
 • vođenje knjiga ulaznih i izlaznih računa (KPR i KIR);
 • vođenje kompletnih poreskih evidencija;
 • izrada završnih računa;
 • izrada periodičnih i godišnjih izveštaja;
 • izrada svih vrsta statističkih izveštaja;
 • razne druge knjigovodstvene usluge po želji klijenta;

Za preduzetnike koji imaju potrebu za prostim knjigovodstvom i paušalnim plaćanjem poreza imamo izuzetno povoljne uslove za vođenje poslovnih knjiga.

Primenom najmodernijih softverskih rešenja, a u zavisnosti od vaših potreba, podnosimo propisane poreske prijave i vršimo sledeće vrste obračuna:

 • zarada, naknada zarada i drugih ličnih primanja;
 • poreza i doprinosa iz samostalne delatnosti;
 • poreza na dobit preduzeća;
 • poreza na dodatu vrednost;
 • poreza po odbitku;
 • zakupa pokretne i nepokretne imovine;
 • kamata;
 • druge vrste obračuna u odnosu na potrebe klijenata;

Primene i promene postojećih zakona i propisa zahtevaju njihovo svakodnevno praćenje i razumevanje. Kontinuirana edukacija, praćenje stručne i naučne publikacije daju garanciju da ćete dobijati ažurne, pravovremene i relevantne informacije u vezi svih novonastalih promena.

Na Vama je samo da odlučite na koji način želite da dobijate informacije i naš stručni tim će se prilagoditi Vašim zahtevima.

U zavisnosti od Vaših potreba vršimo izradu sledećih normativnih akata:

 • ugovori o radu, pravilnici o radu i sistematizaciji radnih mesta, rešenja(o raskidu radnog odnosa, o plaćenom / neplaćenom odsustvu, godišnjem odmoru, porodiljskom bolovanju i dr.), odluke o solidarnoj pomoći, jubilarnoj nagradi i dr.;
 • sve druge vrste ugovora iz različitih oblasti (o zakupu pokretne i nepokretne imovine, o poslovno tehničkoj saradnji, o nabavci i prodaji, o zastupanju i dr.);
 • kompletnu dokumentaciju koja mora biti istaknuta u poslovnom objektu što je regulisano različitim zakonima i pravilnicima (kao npr. Zakon o fiskalnim kasama, Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o zabrani pušenja, Pravilnik o zdravstvenoj zaštiti itd.);
 • razne vrste pravilnika (o računovodstvu, o blagajničkom poslovanju i raspolaganju gotovim novcem i sl.)
 • izradu akata o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini;
 • izradu plana evakuacije i pravila zaštite od požara;

Na osnovu datog pismenog ovlašćenja ili registrovanjem prokure vršimo usluge zastupanja pred nadležnim državnim organima, učestvujemo u upravnim i sudskim postupcima, kao i druga zastupanja u odnosu na potrebe klijenata, a u skladu sa zakonom.

 • pokretanje i sprovođenje postupka privremene odjave / brisanja preduzetnika iz registra;
 • pokretanje i sprovođenje postupka likvidacije pravnih lica;
 • brisanje iz registra nakon okončanog postupka likvidacije;

U zavisnosti od paketa usluga koji odaberete, kurirska služba KCM tima vam stoji na raspolaganju. Za Vas:

 • dolazimo u Vaše prostorije po dokumentaciju i donosimo Vam kompletne mesečne obračune;
 • podnosimo dokumentaciju nadležnim državnim fondovima;
 • podnosimo dokumentaciju nadležnim Poreskim upravama;
 • vršimo overe zdravstvene dokumentacije;
 • na osnovu pismenog ovlašćenja vršimo uplate pazara;

KCM je specijalizovana kancelarija za pružanje računovodstvenih usluga ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA (koje čine:domovi zdravlja,apoteke,bolnice (opšte i specijalne), zavodi, klinike, instituti, kliničko-bolnički centari i klinički centari) i PRIVATNOJ PRAKSI (koju čine: ordinacije lekara, stomatologa (opštih i specijalističkih), poliklinika, laboratorija (za medicinsku, odnosno kliničku biohemiju, mikrobiologiju, patohistologiju), apoteka, ambulanata (za zdravstvenu negu i za rehabilitaciju), laboratorije za zubnu tehniku).

Zdravstvena delatnost regulisana je brojnim zakonskim, podzakonskim aktima i pravilnicima koja je uređuju a koja je čine specifičnom za vođenje u odnosu na druge delatnosti. Da bi se registrovali za obavljanje zdravstvene delatnosti, potrebno je da prethodno dobijete rešenje zdravstvenog inspektora kojim se utvrđuje da su ispunjeni uslovi u pogledu kadrova, opreme, prostora i lekova (regulisano Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe (Sl.glasnik RS,br.43/06,112/09,50/10,79/11,10/12-dr.prav,119/12-dr.prav. i 22/13). S tim u vezi, ukazujemo na priloge koji se podnose Ministarstvu zdravlja uz zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova, i to:

- Zahtev za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti u ZDRAVSTVENOJ USTANOVI uz zahtev se prilažu:

 1. Za fizičko lice kao osnivača -fotokopija lične karte, a za pravno lice kao osnivača -fotokopija rešenja o upisu u sudski registar ili registar APR i Potvrda Ministarstva finansija -Poreske uprave o izvršenom evidentiranju za PDV i određivanju PIB-a;
 2. Akt o osnivanju zdravstvene ustanove (sa obaveznom sadržinom iz čl.50 Zakona o zdravstvenoj zaštiti);
 3. Dokaz o obezbeđenoj propisanoj vrsti i broju zdravstvenih radnika (overene fotokopije diplome, uverenje o položenom stručnom ispitu / specijalističkom ispitu, rešenje o upisu u imenik nadležne komore zdravstvenih radnika, radnopravni status);
 4. Dokaz o ispravnosti obezbeđene propisane opreme (za novu opremu-garantni list, za korišćenu-potvrda ovlašćenog servisera o ispravnosti opreme);
 5. Dokaz o pravnom osnovu korišćenja poslovnog prostora (dokaz o vlasništvu ili zakupu prostora);
 6. Skica prostora;
 7. Dokaz o izvršenoj uplati administrativne takse i troškova postupka.
- Rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti predstavlja osnov za upis zdravstvene ustanove u registar koji se vodi kod nadležnog suda,a zdravstvena ustanova počinje sa radom danom upisa u ovaj registar.

Zahtev za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti u PRIVATNOJ PRAKSI uz zahtev se prilažu:
 1. Uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti osnivača;
 2. Dokaz o stručnoj spremi – overena fotokopija diplome i uverenja o položenom stručnom, odnosno specijalističkom ispitu;
 3. Rešenje o upisu u imenik nadležne komore zdravstvenih radnika;
 4. Za zdravstvenog radnika korisnika starosne penzije-saglasnost nadležne komore zdravstvenih radnika;
 5. Odobrenje nadležne komore zdravstvenih radnika za samostalan rad (licenca);
 6. Dokaz o radno pravnom statusu;
 7. Uverenje nadležnog suda da mu pravosnažnom presudom nije izrečena krivična sankcija-mera bezbednosti zabrane obavljanja zdravstvene delatnosti;
 8. Uverenje nadležne komore zdravstvenih radnika da mu nije izrečena disciplinska mera zabrane samostalnog rada;
 9. Dokaz o ispravnosti obezbeđene propisane opreme (za novu opremu-garantni list, za korišćenu-potvrda ovlašćenog servisera o ispravnosti opreme);
 10. Dokaz o pravnom osnovu korišćenja poslovnog prostora (dokaz o vlasništvu ili zakupu prostora);
 11. Skica prostora;
 12. Dokaz o izvršenoj uplati aministrativne takse i troškova postupka.
Rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti predstavlja osnov za upis zdravstvene ustanove u registar koji se vodi kod APR-a, a zdravstvena ustanova počinje sa radom danom upisa u ovaj registar.

Troškove zdravstvene inspekcije nastale u postupku po zahtevu stranke,snosi podnosilac zahteva. S tim u vezi Pravilnik o visini troškova zdravstvene inspekcije u postupku po zahtevu stranke (Sl.glasnik RS,br.31/14) predviđa koje novčane iznose treba da uplati podnosilac zahteva.

Nakon registracije sledi izbor poreskog sistema i način na koji ćete se opredeliti da vodite poslovne knjige. Pozivamo Vas da u prostorijama KCM-a zakažete Vaš termin kako bi argumentovano prodiskutovali o svim mogućnostima koji Vam stoje na raspolaganju, sagledanih sa aspekta troškova.

Nekoliko puta smo čuli da je poslovnu aktivnost nemoguće obavljati usled državnih nameta, što je upravo posledica pogrešnih odluka prilikom izbora sistema oporezivanja i načina plaćanja poreza i doprinosa.

Pred Vama je nekoliko alternativa u izboru sistema oporezivanja za koji možete da se opredelite, a koji prvenstveno zavise od oblika pravne forme u kojoj ste registrovani. Izbor koji napravite, direktno će uticati na visinu Vaših poreskih obaveza. Analizom i projektovanjem Vaših poslovnih planova, moguće dinamike u rastu obima poslovanja, prihoda, troškova, broja zaposlenih itd. Argumentovano Vam predlažemo model oporezivanja koji je u Vašoj situaciji najoptimalniji. Predstavljamo Vam mogućnosti definisane zakonima koje Vam stoje na raspolaganju i pomažemo Vam pri donošenju konačne odluke. KCM tim Vam stoji na raspolaganju.

 • prijave / odjave / promene radnika;
 • ugovori o radu;
 • druge vrste radnog angažovanja (dopunski rad, privremeni povremeni poslovi, ugovori o delu itd.);
 • donošenje različitih vrsta rešenja, pravilnika, odluka i sl. u ime i za račun poslodavca;
 • otkazi ugovora o radu;
 • upis radnog staža;

Izrada biznis plana podrazumeva procenu realizacije poslovne ideje, na osnovu marketinških i finansijskih indikatora, kao i njene implikacije na poslovni rezultat preduzeća.

U turbulentnim tržišnim uslovima dobro isplanirani koraci u poslovanju daju dugoročnu stabilnost, fleksibilniji pristup prilagođavanju promenama u okruženju, predviđaju potencijalne opasnosti i prednosti.

Biznis planom sagledavamo potencijale Vaše firme, potencijale postojeće i moguće konkurencije, planiramo prihode, rashode, novčane tokove i projektujemo rezultate poslovne aktivnosti.

Izradu poslovnog plana vršimo za potrebe Vaše organizacije a radi minimiziranja rizika i ostvarivanja maksimalnih efekata u poslovanju.